Bita Psychology: Persian Speaking Psychologist Melbourne

Persian speaking Psychologist in Melbourne M: 0433781919

Bita Riazati is an experienced Persian / Farsi speaking psychologist and psychoanalyst with practice rooms in Hawthorn, Melbourne.

persian farsi psychologist
Bita Riazati MAPS is an experienced Persian Farsi psychologist Melbourne. She works with people of all ages, including children.

روانشناس و روانکاو

Bita Riazati is a Persian Farsi Psychologist located in Hawthorn, Kew, and the Inner Eastern Suburbs of Melbourne

Bita Riazati is a registered psychologist practicing in the Persian Farsi language. Bita offers psychotherapy and psychoanalytic treatment in Farsi at the clinical practice in Hawthorn Melbourne. Some people find it easier to engage with psychology and therapy when speaking their mother tongue. For this reason she can offer assessment and therapies in Persian Farsi. More about Bita Riazati MAPS

بیتا ریاضتی روانشناس دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی در استرالیا است. او در مطب خصوصی خود تمام وقت کار می کند و ارزیابی و درمان را به افراد درھر سنی ارائه می دھد. او تمام مدارک خود را در استرالیا به دست آورد. او ھمچنین با سازمان ھای دولتی برای حمایت از افرادی که در معرض مشکلات شدید سلامت روان ھستند ھمکاری می کند

قبل از ورود به مطب خصوصی، او روانشناس در محیطھای بھداشت روانی دولتی / کلینیک ھای سرپایی بود و ھمچنین در مدارس استرالیا به عنوان روانشناس مدرسه کار میکرد. علاوه بر این، او به کودکان و نوجوانانی که از طیف وسیعی از مشکلات رنج می برند، درمان ارائه می دھد. کودکان و نوجوانان ممکن است از اضطراب، ترس یا ناراحتی ناشی از تعاملات با ھمسالان در کلاس، مسائل مھارتھای اجتماعی/دوستی، یا مسائل ناشی از تعارض والدین و نگرانیھای مربوط به موفقیت تحصیلی خود رنج ببرند.

علاوه بر این، بیتا از افرادی که احساس راحتی بیشتری برای درمان به زبان فارسی دارند، ارجاع دریافت می کند. به عنوان مثال افرادی که با مسائل ھویت فرھنگی دست و پنجه نرم می کنند و می خواھند بفھمند که ھستند، احساس از دست دادن و اشتیاق خود را بفھمند یا از مسائل حرفه ای صحبت کنند. بیتا عاشق شعر و زبان فارسی است وارتباط قوی با فرھنگ و شھر خود تھران دارد

 

Top ^


ارجاع

Referral to Psychologist for Persian / Farsi Therapy in Melbourne

Bita accepts referrals for adults and children who may find it more comfortable to speak in Persian Farsi in a private psychology practice in Melbourne. She operates her own clinical practice in Hawthorn. The best and easiest way to reach Bita is to book an appointment.

A Mental Health Care Plan and a valid Medicare referral letter from your GP can reduce the cost of your treatment. Bita accepts Mental Health Care Plans. Your referral must be valid. Review the details.

Top ^


Persian Psychologist in Melbourne Psychology Practice

In addition to psychological therapies, Bita has committed to years of personal analysis, theoretical and clinical studies, and additional supervision in psychoanalytic treatment. She offers psychotherapy and psychoanalysis in Persian Farsi at the psychology practice in Hawthorn.

روان‌کاوی علمی برای پرداختن عمیق‌تر و متمرکزتر به ذهن ناخودآگاه است. منظور از ناخودآگاه آن بخش از روان است که از دسترس آگاهی خارج شده‌است ولی به کنترل رفتار فرد ادامه می‌دهد – بیشتر بخوانید.

صفحه دی اچ اچ اس در مورد روانكاوی

Top ^


Bita

حیاط خانهٔ ما تنهاست

حیاط خانهٔ ما تنهاست

حیاط خانهٔ ما

در انتظار بارش یک ابر ناشناس

خمیازه می کشد

و حوض خانهٔ ما خالی است

ستاره های کوچک بی تجربه

از ارتفاع درختان به خاک می افتد

و از میان پنجره های پریده رنگ خانهٔ ماهی ها

شب ها صدای سرفه می آید

حیاط خانهٔ ما تنهاست

Forough Farokhzad, Poet

Top ^

Bita Psychology: Persian Psychologist in Melbourne